HOT-INFO

48/2 Villege 4 ,,
T. Laksam, Banpaew, Samutsakhon, 74120

034 440241, 034 440239
md@benjachai.com

 

 

 Icon3 E 

โครงการ งานปักเสาลากสายไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลง โรงงาน PN.PRINT

ติดตั้งหม้อแปลง

งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารและเมนเครื่องจักร โรงงาน PN.PRINT

งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

งานติดตั้งระบบไฟฟ้าเตาเผาขยะ ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ติดตั้งระบบไฟฟ้าเตาเผาขยะ

ปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าออนเทรด บ.ป้อมบูรพา บ.นำธุรกิจ จันทบุรี

ติดตั้งระบบไฟฟ้าออนเทรด